Avís legal

Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Ha accedit a aquest lloc web, titularitat d’Ascensors Principat, SLU, domiciliada al carrer Ctra. De la Creu Blanca, s/n Xalet els Ascolls AD400 L’ALDOSA – LA MASSANA, inscrita al Registre de Societats amb el número 7070 i en el Registre de Comerç amb el número 910841-E, i amb número de registre tributari L-702226-G. L’adreça electrònica de contacte és ascensorsprincipat@andorra.ad i el número de telèfon de contacte és (+376) 73 77 77.

El domini d’Internet www.ascensorsprincipat.com que permet accedir a aquest lloc web, és propietat d’Ascensors Principat, SLU.
La finalitat d’aquest lloc web és informar dels serveis que ofereix Ascensors Principat, SLU.

Acceptació dels termes i les condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest advertiment legal, així com en la política de privacitat i en la política de cookies, les quals també a la vostra disposició a aquest lloc web. Així mateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir a la moral i l’ordre públic, de conformitat amb el que estableix l’apartat relatiu a l’ús del servei d’aquesta advertència legal.

Reserva de la facultat de modificació dels termes i les condicions d’ús d’aquest lloc web

Ascensors Principat, SLU es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els termes i condicions. Per tant, Ascensors Principat, SLU recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els termes i condicions regularment.

L’ús del servei

Els usuaris han d’utilitzar el servei de conformitat amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe, els bons costums i els termes i condicions.

En general, els usuaris han d’utilitzar el servei adequadament, i no per dur a terme activitats il·legals o que constitueixin un delicte, atemptin contra drets d’altres persones o entitats o infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

En particular, a títol enunciatiu i no limitador, els usuaris es comprometen a:

  • Fer ús del servei de manera lleial i de conformitat amb la legislació andorrana vigent que sigui aplicable.
  • No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat del servei del seu ús normal, com es defineix en els termes i condicions.
  • No utilitzar per utilitzar el servei, cap programari robot o qualsevol altre procés o eina automatitzada equivalent.
  • No difondre cap dada, informació o contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal del servei, o interrompre o disminuir el flux normal de comunicacions.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició de el terme continguts

El terme continguts fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, pels quals s’entén, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació de la pàgina web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que es mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg titularitat d’Ascensors Principat, SLU o de tercers que li han atorgat les llicències o autoritzacions pertinents . Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), llevat que Ascensors Principat, SLU o els tercers titulars dels drets o les posicions jurídiques ho hagin autoritzat, bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, Ascensors Principat, SLU es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, Ascensors Principat, SLU es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg que s’ha indicat.

En cas que un usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho notificarà immediatament a Ascensors Principat, SLU mitjançant l’adreça electrònica indicada més amunt, perquè Ascensors Principat, SLU pugui analitzar i valorar el cas que es tracti.

Dret d’exclusió

Ascensors Principat, SLU es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els termes i condicions. Aquesta facultat de Ascensors Principat, SLU és sens perjudici de les accions legals eventuals que pugui iniciar contra els usuaris.

Responsabilitat

1.- Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris utilitzen el servei sota la seva total responsabilitat.

Tots els dispositius i programes informàtics associats necessaris per a accedir al servei són responsabilitat exclusiva dels usuaris. Per tant, és responsabilitat dels usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir les seves pròpies dades, sistemes informàtics o programes informàtics de la contaminació per possibles virus.

Així mateix, els usuaris són els únics responsables de l’ús que facin de el servei.

2. Responsabilitat de Ascensors Principat, SLU

Ascensors Principat, SLU no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin de el servei.

Ascensors Principat, SLU no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la no disponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per fallades deguts a servidors oa tercers intermediaris o proveïdors.

Ascensors Principat, SLU no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que escapin al seu control.

Ascensors Principat, SLU no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts o altres elements a què els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web (com Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i similars). Per tant, Ascensors Principat, SLU no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, els serveis, els continguts o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús, llevat que, pel que fa a continguts, Ascensors Principat, SLU tingui un control directe sobre l’edició dels mateixos.

Sense perjudici de l’anterior, en el cas que un usuari consideri que, mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir a través d’aquest lloc web, es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho ha de notificar immediatament a Ascensors Principat, SLU per mitjà de l’adreça electrònica indicada més amunt, perquè Ascensors Principat, SLU pugui analitzar i valorar el cas que es tracti.

Ascensors Principat, SLU pot interrompre l’accés al servei, temporal o definitiva, en cas que no pugui o, simplement, no vulgui seguir explotant el servei. En aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de forma immediata sense que puguin requerir responsabilitats a Ascensors Principat, SLU.

Així mateix, Ascensors Principat, SLU es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altres continguts del servei, a l’actualitzar o corregir errors o inexactituds.

Sempre que no contradigui el que estableix la legislació aplicable, en cas que, eventualment, Ascensors Principat, SLU sigui considerada responsable de danys i perjudicis no establerts en aquest article, la responsabilitat de Ascensors Principat, SLU es limita als danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En tot cas, Ascensors Principat, SLU no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels termes i les condicions per part dels usuaris.

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d’anar dirigit a la pàgina principal. Queden prohibits expressament els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per Ascensors Principat, SLU.

Així mateix, Ascensors Principat, SLU prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Legislación aplicable y jurisdicción

Els termes i les condicions es regeixen per la legislació andorrana.
Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, d’acord amb el dret, els pugui correspondre.

L’anterior és sens perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable altra legislació o jurisdicció.