Política de privacitat

1. Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de Protecció de Dades

a) Responsable del tratamiento: d’Ascensors Principat, SLU, domiciliada al carrer Ctra. De la Creu Blanca, s/n Xalet els Ascolls AD400 L’ALDOSA – LA MASSANA, inscrita al Registre de Societats amb el número 7070 i en el Registre de Comerç amb el número 910841-E, i amb número de registre tributari L-702226-G. És la societat responsable del tractament de qualsevol dada personal que ens faciliti mitjançant la complementació dels formularis d’informació o sol·licitud que aquesta entitat posa a la seva disposició en el lloc web www.ascensorsprincipat.com o en format paper.

b) Delegat de Protecció de Dades: pot contactar amb l’equip d’Ascensors Principat, SLU mitjançant l’adreça electrònica ascensorsprincipat@andorra.ad.

2. Arxiu declarat de conformitat amb la legislació andorrana a prop de l’Agència de Protecció de Dades de el Principat d’Andorra

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, «LQPD»), i els reglaments que la desenvolupen, Ascensors Principat, SLU l’informa que qualsevol dada personal que ens faciliti passaran a formar part dels fitxers corresponents titularitat de Ascensors Principat, SLU, degudament inscrits en l’Agència de Protecció de Dades de el Principat d’Andorra.

3. Finalitats del tractament, base jurídica de tractament i termini de conservació de les dades personals

3.1.- Finalitats del tractament

Ascensors Principat, SLU pot tractar les seves dades personals per a les finalitats que es descriuen a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que Ascensors Principat, SLU posa a la seva disposició en el lloc web www.ascensorsprincipat.com que pugui fer sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per donar-li curs.

3.2.-Base jurídica del tractament

El tractament es fa de conformitat amb el consentiment eventual que hagi atorgat, segons el cas. Pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment, tot i que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud.

3.3.- Termini de conservació de les dades personals

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució dels fins establerts en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals es conservaran durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

4. Altres destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions internacionals (transferències internacionals)

4.1.- En cas que sigui necessari, per aconseguir les finalitats esmentades anteriorment, les seves dades personals es poden comunicar a les categories de destinataris següents:

a) Proveïdors de serveis de Ascensors Principat, SLU que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, segons les instruccions de Ascensors Principat, SLU i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; i,

b) Tercers que no tinguin relació amb Ascensors Principat, SLU, si Ascensors Principat, SLU identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació , procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i les condicions del producte o servei adquirit, incloent la investigació de possibles violacions, i (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

4.2.- Ascensors Principat, SLU no fa transferències internacionals de dades personals de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, «RGPD»).

5. Drets en relació amb les seves dades personals

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, Ascensors Principat, SLU l’informa que, per exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts per aquesta normativa, ha d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica hola@ascensorsprincipat.com, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.
D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si es troba a la Unió Europea, al marge dels drets anteriors, també pot exercir els drets següents:

  • dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se a el tractament;
  • en els casos en què el tractament es base en el seu consentiment, el dret a retirar aquest consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les dades basats en el consentiment previ a la retirada; i
  • dret a interposar una reclamació davant d’una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Pot exercir els drets anteriors enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica hola@ascensorsprincipat.com, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

També pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6. Seguretat

Ascensors Principat, SLU garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès a el secret professional més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-los l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori o l’accés no autoritzat.

7. Canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, es recomana la consulta regularment.